گام پنجم

 

سه شنبه نهم تیر ماه 1388  

 

    هر یک از اعضاء طرحهای پیشنهادی خود را ارائه نمودند.محوریت طرحهای آنها کمابیش اقتباسی از افسانه ها به واسطه جذابیت ها وتوجه صرف این گونه ادبی به خوبی وبدی مطلق شخصیت پردازی و فرجام خوش آنها بود.

    بچه ها در نوشتن طرح وارائه رابطه علت ومعلولی ماجراها تا حدودی موفق عمل کردند اما آنچه در ارائه طرح آنها فقدان کامل خود را نشان می دهد؛ عدم آشنایی آنها از ساختمان ملودرام واجزای آن می باشد.پس لازم دیدم که در ادامه مباحث قبل در ابتدا خصوصیات یک «طرح نمایشی» برای نگارش نمایشنامه جهت ارائه یک تئاتر را به آنها یادآوری کرده وآنگاه با توضیحات کلی از نمودار ساختمان ملودرام مباحث مقدمه ومعارفه، بحران وگره افکنی، تعلیق، نقطه اوج، گره گشایی، فرود وپایان را با ذکر نمونه هایی شرح دادم.

    بچه ها موارد موجود در طرحهای خویش را با مباحث مذکور تعمیم داده وبه بحث وتبادل نظر پرداختند.

    همچنین در این جلسه ویژگیهای یک اقتباس موفق نمایشی ومواردی از این نمونه را برای آنها برشمردم.

    در نهایت فقط دو طرح کارگاهی از بچه ها برای پرداخت نهایی پذیرفته شد.