گام ششم  

 

یکشنبه 14 تیر 1388

 

    گرچه در آغاز جلسه بچه ها اصرار بر ارائه طرحهای جدید خود داشتند اما بهتر آن بود که آنها در ابتدا با یکی از اساسی ترین مباحث نمایشنامه نویسی یعنی « موضوع نمایشنامه» آشنا شوند.

شروع جلسه با نمایشنامه خوانی بود.

    بچه ها نمایشنامه« عروسک برفی» از کتاب« آب تنی در برکه » را با داشتن پنج شخصیت به تناوب و مطابق معمول با علاقه و شوق بسیار زیاد خواندند. از آنها خواسته شد تا محوریت داستان این نمایشنامه گفته شود. بچه ها با ذکر  « غرور » و بحث فراوان به موضوع این نمایشنامه:« غرور باعث نابودی شخص می شود » نائل آمدند. با استفاده از این تبادل نظرها، مبحث تم ، ایده ، موضوع ، ماجرا و ارتباط  و تفاوتهای آنها را به طور مبسوط شرح دادم. ضمن ارائه این مبحث فوق العاده مهم و اساسی ، بچه ها تم ها و ایده های بسیار زیادی ارائه کردند و برای هر تم موضوعی را ارائه دادند.

    سپس از آنها خواستم تم و موضوع طرح هایی را که بسیار مشتاق به ارائه آن هستند؛ بگویند. آنها به این نتیجه رسیدند که در طرح خود به روایت یک داستان بیشتر از آن توجه نشان داده اند که بایستی به ( موضوع ) یک طرح نمایشی توجه کنند.

بچه ها با زمانی که در اختیار آنها گذاشتم؛ نهایتاً موضوعی برای طرح های خویش ارائه نمودند اما « آیا هر موضوعی در خود نگارش نمایشنامه و شایسته اجرای نمایشنامه است؟ » این سوالی بود که از آنها پرسیدم و آنها مجدداً به طرح خویش مراجعه کرده و پس از تبادل نظر با دوستان خویش به ارائه ماجرا و درگیریها ، جاذبه ها و کشمکش های طرح خویش پرداختند.

در نهایت مقرر شد که آنها یک طرح صد در صد « نمایشی » با ویژگیهای زیر در جلسه ی بعدی ارائه نمایند: هفتم

1-      توجه به موضوع مناسب در طرح

2-      منطقی بودن موضوع

3-      متناسب بودن موضوع با مخاطب مورد نظر آنها

4-      استفاده از ابتکار و خلاقیت در موضوع و ماجراها

5-      جذابیت و قابلیت نمایشی در موضوع

6-      اثرگذاری و ماندگاری موضوع