گام هشتم 

 

یکشنبه 21 تیر ماه 1388   

   

ابتدا تمرینهای 15 و 16 از کتاب راهنمای عملی نمایشنامه را با بچه ها مرور کردیم.آنها در تمرین «دست من امروز» ابتکارات جالبی داشتند. مثلا : هر یک از انگشتهای دست خود را با رنگی معرفی و برای هر انگشت شخصیتی خاص قائل شده بودند.در این شخصیت پردازی آنها از ابعاد شخصیت به خوبی استفاده کرده وطرح داستانی ارائه نمودند.تیپ سازی برای انگشتان از خصوصیات بارز کار آنها بود.

پس از بررسی نوشته های  آنها  در تمرین  16 و 17 ، به  تبادل نظر  با  یکدیکر  پرداختیم. آنگاه   مبحث شخصیت پردازی از کتاب کار کارگاه را با ذکر مثالهای عینی وتجربیات خود آنها برایشان شرح دادم .

مشارکت دادن نظرات آنها در مثال زدن وشرح وبسط شخصیت  پردازیهای موفق  در سریال های مورد علاقه شان کمک شایانی به افزایش درک وفهم آنها درباره این موضوع و تعمیم آن به طرحهای نمایشی خودشان می باشد.

در پایان جلسه امروز از آنها خواستم :

1-پرسشهایی را که در کتاب کار مطرح شده ؛ به طور مکتوب وبا دقت نظر درباره طرح نمایشی خود؛ پاسخ گویند.آنگاه به تکمیل فرم «معرفی شخصیت» و«شخصیت پردازی» کتاب کار بپردازند.

2-به بند 2 از«  تمرین 98 : پنج حس» بپردازند.