گام نهم  

   

سه شنبه 23 تیر ماه

 

الف) تمرین 98«شماره 2» از کتاب راهنمای عملی نمایشنامه نویسی انجام شد.پس از اینکه بچه ها این تمرین را به صورت مکتوب انجام دادند؛ نوشته ها خوانده وبرای تصور این گونه شخصیت پردازی ، بچه ها را با اجرای نمایش خلاق به درون این فضا هدایت نمودم.

ب) بچه ها به سوالات مبحث شخصیت شناسی پاسخ گفته و به تبادل نظر و مشورت با اعضای گروه خویش پرداختند.

ج)  و حالا نوبت  به حوادثی می رسد که شخصیتها در بستر آنها به اثبات موضوع بپردازند.

د)مباحث مربوط به حادثه پردازی در نمایشنامه تدریس شد وبچه ها به طرای گره و ماجرای اصلی در طرح خود مشغول شدند.

ه)تکلیف روز بعد:

                       - به سوالات مبحث حادثه پردازی پاسخ گویند.

                      - نمایشنامه ای را برای نمایشنامه خوانی و شرح و دریافت بیشتر ساختمان ملودرام،برای روز آینده انتخاب کنند.