گام دهم  

   

شنبه 27 تیر 1388

 

در ادامه مبحث حادثه در نمایشنامه ،بچه ها  ضمن  پاسخگویی و مباحثه درباره حادثه اصلی ،گره کار قهرمان ،درگیری وکشمکش شخصیت مثبت،حوادث وماجراهای فرعی،موقعیت مهم نمایشی طرح نمایشی خود ،حالا طرح کاملی پیش رو دارند که به موضوع مشخص ومهمی می پردازد و به گفته خود بچه ها ، شخصیت قهرمان طرح آنها امانتدار این موضوع است که ضمن گذراندن و گشودن گره اصلی در روند نمایشنامه به اثبات این درونمایه خواهد پرداخت.

با دریافت و درک ان ارتباط اساسی بین (موضوع- قهرمان- حادثه در نمایشنامه) بار دیگر به شرح وتبادل نظر در مباحث زنجیره حوادث، جا به جایی حوادث،حذف و اضافه نمودن حوادث واینکه این حوادث بایستی در خدمت موضوع بوده و با شخصیت ها منطبق باشند و... در طرحهای خود آنها پرداختیم.

مرحله بعدی:نمایشنامه خوانی

امروز نمایشنامه «کوتوله ای که فریاد می زند» که توسط بچه ها در روز پنجشنبه انتخاب شده ومطابق تجربیات آنها تیپ سازی شده بود با صداسازی های متناسب با هر شخصیت ، و با اظهار تمایل آنها، در فضای کتابخانه مرکز اجراء شد که با استقبال و اشتیاق سایر اعضاء در مرکز مواجه شد.

پس از نمایشنامه خوانی جلسات هفتم وهشتم از کتاب کار (که بخشی از وقت جلسات پیشین کارگاه را نیز به خود اختصاص می داد) به طور کامل تدریس شد.

       

         با این گام، مرحله نخستین کارگاه نمایشنامه نویسی نوجوانان در تیر ماه به پایان رسید.  

والبته مقرر شده است که بچه ها به چگونگی شروع در نگارش نمایشنامه خود از طرح نمایشی شان  بیندیشند وخواندن نمایشنامه ها ودقت نظر در ساختمان ملودرام آنها به خصوص شروع آنها را مد نظر داشته باشند.

تکلیف: هرکدام از بچه ها عناصر و ساختمان ملودرام یک نمایشنامه را مورد نقد وبررسی قرار دهند.