گام سیزدهم :   

تقویت ساختمان نمایشنامه   

امروز یک نکته جالب و کمی غیر منتظره پیش آمد:

همه بچه ها برای طرح نمایشنامه خود یک طرح نمایشی دیگر با همان موضوع و همان داستان اما  با «موقعیت های جدید » نوشتند.

متوجه شدم که پرداختن به مونولوگ نویسی برای اشخاص نمایشنامه ،کمک شایانی به شناخت بیشتر و بالطبع آفرینش شخصیت های  قویتر در طرح  نمایشی شده است که این امر سبب گشته تا اشخاص نمایشنامه آنها به خلق تنش ها و رو یاروئی های نو بپردازند.

البته این موضوع همه آنها را نسبت  به طرحهای قدیم وجدید یکدیگر به واکنش واداشته وقیاس وبث وتبادل نظر در میان آنها بالا گرفت.

مداخله ای در هیجانات آنها به خرج ندادم واز آنها خواستم برای طرح تغییر یافته دوستان خویش یک مخاطب باشند وموافقت ها و مخالفت های خود را با ذکر دلیل عنوان کنند.

نقد و تحلیل آنها از طرحهای یکدیگربا جزئی نگری قابل توجه ای همراه بود .

تکلیف :قرار شد بچه ها طرحهای خود را پس از نتیجه گیری و مشاوره با یکدیگر ؛ صحنه بندی کنند.