گام چهاردهم:  

باز نگری و باز نویسی طرح نمایشنامه (تکمیل طرح) 

در ادامه جلسه ی پیشین ضمن معطوف ساختن ذهنیات بچه ها به بررسی نمایشنامه های کلاسیک و برخی نمایشنامه های مدرن از آنها خواستم نظرات خود را راجع به ساختمان نمایشنامه و صحنه بندی این آثار ارائه کنند.

پس از آن  صحنه هائی را که برای طرح نهائی نایشنامه خود در نظر گرفته اند؛ به صورت نوشتاری ارائه نمودند.

توصیه ما بر این است که این صحنه بندی ها بر اساس ساختمان ملودرام انجام گیرد.

به طور مثال:

نقطه اوج در کدام صحنه قرار گیرد؟

آیا  نقطه اوج آغازگر باشد؟

نتیجه گیری و پایان نمایشنامه شما در کدام صحنه  باشد هیجان بیشتری ایجاد می کند؟

کدام یک از اجزائ ساختمان ملودرام در نمایشنامه شما پررنگ تر است؟

و...

نتیجه: طرح های بچه ها در انطباق بیشتری با ساختمان ملو درام قرار گرفت.

گام:

تنظیم نهائی متن نمایشنامه

یک متن کامل که به نظر بچه ها موفق و کارآمد به نظر می رسید ؛ به طور کامل نمایشنامه خوانی کردیم.آنگاه بچه ها به بررسی ساختمان ملو درام ،عناصر نمایشی ونقاط قوت و ضعف آن پرداختند.

مباحث مورد نقد در این نمایشنامه از این قرار بود:

-          ساختار ملودرام

-          ارتباط نام نمایشنامه با موضوع آن

-          اسامی شخصیت ها

-          پیشنهاد برای شیوه اجرای این نمایشنامه

-          میزان استفاده صحیح از علائم نگارشی در این نمایشنامه

و...

آنگاه بچه ها مباحث اخیر را با  طرحهای خویش تعمیم دادند.