گام پانزدهم :  

نمایشنامه خوانی ونقد نمایشنامه 

اطلاعات بیشتر راجع به نمایشنامه خوانی که به صورت روشنتر و جامع تر در کتاب کار ارائه شده است ؛به بچه ها آموزش داده شد.

تکلیف روز آینده:

حضور متن کامل  نمایشنامه ها  با بچه ها در کارگاه !!!