گام شانزدهم : 

باز نگری و باز نویسی نهائی در نمایشنامه 

ساعات امروز با اشتیاق و بی قراری های بسار زیاد بچه ها همراه بود. همگی آنها نمایشنامه های دستنویس خود را آورده و از من می خواستند نظر نهائی خود را بیان کنم.

که خب کار مشکلی است و گر چه کار آنها تقریباً به پایان رسیده اما در واقع کار من تازه آغاز شده است.

از آن جمله خواندن بیش از ده نمایشنامه و انطباق دادن آنها با گرایشات و توانائی های اعضاء، کمک به آنها در سازماندهی به صحنه بندیها، دیالوگ ها  و نوع  بیان  آنها  و  همیاری کردن با  آنها  جهت  تایپ  دست نوشته هایشان  و...

( لازم به ذکر است که این دست نوشته ها ، ناب ترین ،عزیز ترین و گرانقدرترین بهائی است که من در پایان کارگاه نمایشنامه نویسی از عزیزانم در اختیار دارم.)

                 و این یعنی آغازی برای یک پایان !

منتظر باشید: به زودی  همه ی نمایشنامه های بچه ها در پرولوگ ارائه خواهد شد.

 «پایان  کارگاه نمایشنامه نویسی نوجوانان مرکز شماره 2 بوشهر»